Реферат "Бухгалтерский учет"

Название:
Бухгалтерский учет
Тип работы:
реферат
Размер:
91.9 КБ
24
Скачать

Под орнанизацией бухгалтерского учета понимается научно обоснованная система выполнения учетных работ, построение учетного процесса с целью получения своевременной и достоверной информации для оперативного руководства хозяйством, эффективного контроля за экономным и рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

В соответствии с Законом о бухгалтерском учете и отчетности бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах предприятий, о движении имущества и обязательств путем сплошного, непрерывного и документированного учета всех хозяйственных операций.

Обязательства – это долговые обязательства, которые должны быть оплачены предприятием в течение обычного операционного цикла (одного года), так называемые текущие обязательства. Если долги оплачиваются в течение срока, превышающего 1 год, то это долгосрочные обязательства. К понятию обязательства не относится дебеторская задолженность.

Хозяйственные операции – факты предпринимательской и иной деятельности предприятия, оказывающие влияние на имущество, обязательства, величину денежных результатов.

Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия, его имущественного положения: информации, необходимой внутренним пользователям предприятия и внешним пользователям.

Обеспечение информацией пользователец бух. отчетности для контроля за соблюдением законодательства РФ при осуществлении хоз. операций, за целесообразностью операций. наличием и движением имущества, использованием различных ресурсов в соответствии с утвержденными нормами.Краткое сожержание материала:

Затверджено Мінфіном України
за погодженням з Держкомстатом України
для квартальної звітності 1998 р.
Баланс підприємства
на 1____________19__ р.
"Підприємство" - відображає повну назву підприємства (відповідно до засновницьких документів), зареєстрованого у встановленому порядку, та його ідентифікаційний код за Єдиним Державним Реєстром Підприємств і Організацій України (ЄРДПОУ).
"Територія" - відображає назву території відповідно до Класифікатора Об'єктів Адміністративно-Територіального Устрою України (КОАТУУ).
"Форма власності" - відображає, з якою формою власності зареєстроване підприємство, виходячи із Закону України "Про власність" і Класифікатора Форм Власності (КФВ).
"Орган державного управління" - відображає назву органу, у віданні якого перебуває підприємство (якщо він є) і якому подається бухгалтерський звіт;
"Галузь (вид діяльності)" - відображає вид діяльності відповідно до Загального Класифікатора Галузей Народного Господарства (ЗКГНГ);
"Кількість підприємств" - відображає кількість юридичних осіб, що включені до зведеного балансу підприємства;
"Контрольна сума" - підприємствами не заповнюється;
"Адреса підприємства" - відображає повну поштову адресу;
Актив.
І. Основні засоби та інші позаоборотні активи.
Основні засоби:
залишкова вартість
знос * (02)
первісна вартість * (01) Показується вартість власних основних фондів як діючих, так і тих, що знаходяться на консервації, у запасі або передані в оперативну оренду; капітальні вкладення на поліпшення земель, а також капітальні затрати в орендовані будинки, споруди, устаткування та інші об'єкти, що відносяться до основних засобів. Орендарі відображають у цій статті вартість взятих у фінансову оренду основних фондів.
У цій статті наводиться окремо первісна вартість, облік якої ведеться на рахунку 01 "Основні засоби", та сума зносу основних засобів, облік якої ведеться на відповідних субрахунках рахунка 02 "Знос (амортизація) майна", а також балансова (залишкова) вартість. Балансова (залишкова) вартість основних засобів визначається як різниця між сальдо на дату складання балансу на рахунку 01 "Основні засоби" і сальдо на відповідних субрахунках обліку зносу основних засобів рахунка 02 "Знос (амортизація) майна".
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
знос * (02)
первісна вартість * (01) Показується вартість прав користування водою, іншими природними ресурсами, промисловими зразками, знаками для товарів і послуг, місцем на товарній, фондовій біржі, вартість програмного забезпечення обчислювальної техніки, об'єктів промислової та інтелектуальної власності, "ноу-хау", гудвілу, прав користування будинками, спорудами, що внесені у рахунок вкладів до статутного фонду підприємства, а також придбаних у процесі діяльності підприємства. Тут також показується вартість належних підприємству прав на здійснення окремих видів діяльності та оренду будівель (споруд, приміщень).
У цій статті наводиться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також сума нарахованого у встановленому порядку зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.
Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33,35,61) Показується вартість незакінченого будівництва (у тому числі і закінченого, але не перекритого джерелами фінансування), що здійснюється як господарським, так і підрядним способом. У цій же статті відображаються витрати на геологорозвідувальні роботи, а також суми авансів і коштів, що видані підприємством на вказані цілі в тимчасове користування у вигляді авансів.
Устаткування Відображаються за фактичною вартістю запаси устаткування, що підлягає установці і знаходиться на складах підприємств та в дорозі. У цю статтю забудовники включають вартість будівельних матеріалів, конструкцій, деталей та інших матеріальних цінностей, що призначені для капітального будівництва.
Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) (58) Показуються довгострокові (на строк більше року) інвестиції підприємства у прибуткові активи (цінні папери - акції, облігації, сертифікати, казначейські зобов'язання) інших підприємств, господарських товариств, процентні облігації внутрішніх державних і місцевих позик, а також вклади у статутні фонди спільних підприємств та інші фінансові вкладення, що обліковуються на рахунку 58 "Фінансові вкладення".
Майно в оренді (11) У цьому рядку орендодавці відображають вартість переданих в оренду цілісних майнових комплексів. У цьому ж рядку орендодавці показують залишок зобов'язань орендаря щодо погашення вартості взятих у фінансову оренду інвентарних об'єктів основних фондів.
Інші позаоборотні активи Показується вартість довгострокових активів, що не знайшли відображення в інших статтях розділу 1 активу балансу, напр. сума дебіторської заборгованості строком погашення більше одного року; заборгованості за продані основні засоби.
ІІ. ЗАПАСИ І ЗАТРАТИ.
Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) Показується фактична собівартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріальних цінностей, що відносяться до засобів в обороті, крім малоцінних і швидкозношуваних предметів та будматеріалів, що включені до рядка 035 – Устаткування.
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) Від
Похожие файлы
Николай Кондраков
Елена Лебедева
Наталья Вещунова, Любовь Фомина